ממונה בטיחות

אינג' אלכס שלמנזון

הממונה על הבטיחות הינו פונקצית מטה המייעצת להנהלת המרכז הרפואי למנהלי המחלקות והעובדים בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקניםשעניינם בטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית.
הממונה על הבטיחות עובד בכפיפות ארגונית למנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

תחילתו של מערך הבטיחות במרכז הרפואי פוריה ב-2001 עם מינויו של ממונה על הבטיחות, בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
עיקר הפעילות המקצועית בנושא הבטיחות מתבצעת ע"י הממונה על הבטיחות, אשר מסתייע ב- 15 נאמני בטיחות מקרב המחלקות השונות במרכז הרפואי
כמו כן, במרכז הרפואי פועלת ועדת בטיחות, ובה נציגי הנהלה ועובדים, בהתאם לדרישות החוק.
בעלי התפקידים נוספים במערך הבטיחות: ממונה בטיחות קרינה, ממונה בטיחות לייזר, אחראי רעלים.
בנוסף, במהלך 2011 הוקם במרכז הרפואי פוריה, פורום עליון לבטיחות ואיכות ובו חברים נציגי הסקטורים השונים. הפורום מתכנס אחת לרבעון ועוסק בשיפור הבטיחות והאיכות.

תחומי פעילות:
הדרכות עובדים- הדרכת עובדים חדשים עם קליטתם לעבודה, הדרכות פרונטאליות יחידתיות, הכשרת נאמני בטיחות ועוד.
ציוד מגן אישי- בקרה על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתקדם ורכישת ציוד מגן אישי מרוכז.
פרסום ועדכון הוראות בטיחות- הכנה ועדכון אוגדן הוראות בטיחות הכולל: הוראות בטיחות, נהלי בטיחות, הנחיות בטיחות.
ניטור סביבתי- ניטור סביבתי לאיתור גורמים מזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, קרינה מייננת, גזי הרדמה, וחומרים מסוכנים שונים.
תאונות עבודה ומחלות מקצוע- ריכוז ותיעוד תאונות עבודה ומחלות מקצוע של העובדים, הכנת דוחות סטטיסטיים של תאונות עבודה ובירור וחקירת תאונות עבודה בליווי מסקנות למניעת הישנותן.
קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים- קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם גופים חיצוניים העוסקים בבטיחות: משרד התמ"ת/אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות ולגיהות, מרפאה תעסוקתית ושירותי הכבאות.
כיבוי אש - מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים, בקרה על השלמת ותחזוקת ציוד גילוי וכיבוי אש.
קבלני חוץ -בקרה והדרכת בטיחות לקבלני חוץ.
תכנית בטיחות - הכנת תכנית בטיחות שנתית בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
סקרי סיכונים ומפגעים - סקרי סיכונים תקופתיים במחלקות ובסקטורים השונים בבית החולים.
בדיקות רפואיות תקופתיות - מעקב אחר בדיקות רפואיות תקופתיות (שנתיות) לעובדים החשופים בעבודתם לגורמים מזיקים.
בדיקות ציוד תקופתיות - בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע לציוד החייב בבדיקה תקופתית עפ"י חוק.
מסירת מידע - הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע לעובדים, כרזות להגברת התודעה, סימון חומרים מסוכנים ושילוט לציוד מגן אישי .

מעבר אל הדף האישי אינג' שלמנזון אלכס