ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: מר שמעון סבח, מנהל אדמניסטרטיבי

במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה פועלת ועדת מכרזים האחראית להתקשרויות השונות לביצוע רכישות/מכירות או לקבלת שירותים למרכז הרפואי.

הרכב הועדה נקבע עפ"י ההנחיות המחייבות לנושא זה. בדיוניה מסתייעת הועדה בעובדים מקצועיים המומחים בתחומים הנדונים, לפי הצורך.

הועדה פועלת ע"פ חוק חובת מכרזים כאשר בחוק מוגדרים סוגי המכרזים ועלויות ההתקשרויות.

 


חברי הועדה:

מר שמעון סבח, מנהל אדמניסטרטיבי - יו"ר הועדה

מר אריאל בן ציון, מנהל מחסן משקי - מזכיר הועדה
עו"ד אלון דר, היועץ המשפטי
מר רמי בן יוסף, מנהל מח' כלכלה ותקציב