מכרזים

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 2/2018 לביצוע שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

בעקבות פניה להבהרות שהועברו למרכז הרפואי, נדחה מועד הגשת ההצעות לתאריך 09/08/2018
כמו כן עודכנו תנאי הסף במכרז ולהלן נוסח הפרסום המעודכן.